Paano kami nagbabahagi ng personal mong impormasyon sa third parties?

  • Booking.com: Nakipagtulungan kami sa Booking.com B.V., na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands (www.booking.com) (na mula ngayon ay Booking.com) para alukin ka ng aming mga online reservation service. Naglalaan man kami ng content sa website na ito at gumagawa ka ng reservation direkta sa amin, sa Booking.com pa rin ipoproseso ang mga reservation. Dahil dito, ang impormasyong ilalagay mo sa website na ito ay maibabahagi sa Booking.com at mga affiliate nito. Maaaring kasama sa impormasyon ang personal data, katulad ng iyong pangalan, contact details, payment details, pangalan ng mga guest na kasama mong mag-travel, at anumang preference na binanggit mo habang nagbu-book. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa Booking.com corporate family, pumunta sa Tungkol sa Booking.com.
  • Padadalhan ka ng Booking.com ng confirmation email, pre-arrival email, at impormasyon tungkol sa lugar at aming accommodation. Bibigyan ka rin ng Booking.com ng international customer service 24/7 mula sa mga local office nito sa mahigit 20 wika. Ang pagbahagi ng details mo sa global customer service ng Booking.com ay makakatulong sa kanila sa pagtugon kung kailangan mo ng tulong. Maaaring gamitin ng Booking.com ang iyong data para sa technical, analytical, at pang-marketing na mga dahilan na mas nailalarawan sa Booking.com Privacy Policy. Kasama rito ang data mo na maaari ding maibahagi sa iba pang miyembro ng Booking Holdings Inc. group of companies para mag-analyze at mabigyan ka ng mga travel-related na alok na posibleng maging interesado ka at para alukin ka ng customized service. Kung kailangan, sa ilalim ng naangkop na batas, hihingin ng Booking.com ang permiso mo. Kung ma-transfer ang data mo sa bansa sa labas ng European Economic Area, gagawa ng contractual arrangements ang Booking.com para masigurong ang personal data mo ay protektado alinsunod sa European standards. Kung may mga tanong tungkol sa pagproseso ng Booking.com sa iyong personal data, kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Maaaring maibahagi ang personal data mo sa BookingSuite B.V. na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands, ang company na nagpapatakbo ng website na ito at ng website na suite.booking.com.